Normativa de règim intern

Pàgina inicial/L’AMPA/Normativa de règim intern

Capítol 1. Funcionament general de l’AMPA.

L’AMPA de l’escola Itaca és una associació sense ànim de lucre i es regeix pels seus Estatuts. Mantenint l’esperit inicial de cooperativa de pares, l’AMPA Itaca es gestiona de tal manera que facilita la participació de tots els alumnes de l’escola a totes les activitats tant escolars com extraescolars.

Des que l’escola es va incorporar a la xarxa pública, es va decidir que, pel seu bon funcionament i poder dur a terme el seu projecte educatiu, tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes de l’escola són membres de l’AMPA Itaca. No hi ha quota d’associat.

Sí que hi ha una aportació econòmica obligatòria per alumne, actualment són 13 € al mes, durant un període de 10 mesos, de setembre a juny. Aquesta aportació permet oferir a l’escola Itaca uns serveis que l’escola pública no ofereix. Amb aquesta quantitat cobrim:

 • Activitat de piscina (P4, P5, 1er i 2on) i de teatre (3er).

 • Revista d’Itaca (projecte d’escola en el qual hi participen directament els alumnes).

 • Imprevistos i millores d’equipaments (per exemple, pissarres digitals).

 • Treball sense llibres de text de P3 fins a 2on.

 • Socialització de llibres, tant de text (de 1er a 6è) com de lectura per a alguns cursos. La socialització és molt important tant des del punt de vista de conscienciació com d’estalvi per les famílies.

 • Festes populars celebrades a l’escola (amb esmorzars, berenars, premis pels concursos…).

 • Administrativa de l’AMPA. Porta a terme moltes gestions que en cas de no ser-hi haurien de fer els mestres traient hores de dedicació als nens (liquidació i cobrament de sortides i colònies, gestió cases de colònies, gestió de la piscina i del monitoratge…). També atén a les famílies, coordina les activitats extraescolars, etc. Permet també que les quotes puguin ser mensuals i no anuals.

A aquelles famílies que tenen a la vegada més de dos fills escolaritzats en el centre, se’ls fa un descompte del 40% a partir de la tercera de les aportacions (o sigui, paguen 12 € per la tercera aportació) i només durant el període en què coincideixin a l’escola tots tres fills.

La utilització dels serveis i activitats implica seguir correctament les normes de funcionament i convivència i estar al corrent dels pagaments. No serà possible la inscripció a les activitats, ni la utilització dels recursos, ni la participació dels projectes gestionats i/o subvencionats per l’AMPA
si existeixen deutes pendents.

Dins del Projecte Pedagògic de l’escola s’inclouen les excursions i colònies. L’AMPA gestiona el seu cobrament. El cost de cada sortida es cobrarà en el rebut del mes següent de l’activitat, a excepció del rebut de juny, on es cobren les sortides per avançat.

En el cas de tenir dos o més rebuts pendents per liquidar amb l’AMPA s’haurà d’abonar, per avançat, l’import de la sortida.

En el cas de famílies no-sòcies, les sortides també s’hauran d’abonar per avançat.

Durant els mesos de gener a maig es fraccionarà el cobrament de totes les despeses derivades de les colònies per facilitar-ne el pagament i en el rebut de juny es regularitzarà la liquidació de l’activitat.

Per a qualsevol anul·lació d’última hora (més tard del 15 d’abril) sense justificar, NO es retornarà l’import total abonat en concepte de colònies, donat que les despeses de les reserves són tancades.

Capítol 2. Organització de l’AMPA.

L’AMPA està representada per la Junta Directiva, escollida democràticament en Assemblea i que és el màxim òrgan decisori i vetlla perquè totes les actuacions de l’associació estiguin d’acord amb la línia educativa de l’escola i el seu projecte pedagògic.

Tal com estableixen els Estatuts de l’associació, la Junta està formada pel President, el vicepresident, el Secretari i el Tresorer. Qualsevol membre de l’AMPA pot formar part de la Junta Directiva, essent l’únic requisit haver participat en alguna comissió com a mínim el curs anterior i haver assistit a les reunions de la permanent de l’AMPA durant aquest temps.

L’AMPA Itaca divideix les seves tasques en diferents comissions de treball. L’accés a aquestes comissions és obert i voluntari, hi poden participar totes aquelles persones que tinguin alguna relació directa amb l’activitat de la comissió i tinguin interès per col·laborar-hi.

Capítol 3. Reunions de l’AMPA: Reunions Permanents i Assemblea General.

La Junta Directiva i els representants de les comissions de treball es reuneixen en les reunions permanents de l’AMPA cada dos mesos (aquestes reunions queden reflectides als articles 17, 18 i 20 dels estatuts com a reunions de la Junta Directiva). Les permanents estan obertes a tots els pares i mares de l’AMPA i serveixen per informar de les activitats de les diferents comissions i poder prendre decisions del dia a dia.

Aquelles decisions més transcendentals que afectin a tots els socis o als criteris de gestió, caldrà plantejar-les i votar-les a l’Assemblea General.
Les decisions econòmiques podran ser preses únicament per la corresponent comissió si el cost és menor de 200 €. Si el cost és superior caldrà l’aprovació de la comissió econòmica i del president. En cas que el cost superi els 600 € caldrà l’aprovació de la permanent. Si l’envergadura de la petició fos considerable, tant pel cost com per la repercussió, caldria plantejar-la a l’Assemblea General.

Actes de les reunions: inclouran un extracte dels temes tractats, els acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents. També és obligat incloure aquelles intervencions de les quals s’hagi demanat que en quedi constància.
Aprovació de les actes:

 • En el cas de les permanents, es llegirà l’acta en finalitzar la reunió, s’enviarà a totes les persones assistents per si en volen fer esmenes i s’aprovarà a la següent reunió permanent. Una vegada aprovada, l’acta estarà a disposició de tots els associats a la secretaria de l’AMPA.

 • En el cas de les assemblees generals, se seguirà el mateix procediment que el de les permanents, però s’aprovarà per defecte, en cas que no hi hagi esmenes, en el termini d’un mes a comptar des del moment que s’hagi enviat a tots els assistents. En cas que hi hagi esmenes, caldrà enviar-les a tots els assistents i ampliar de nou el termini. Una vegada aprovada, l’acta estarà a disposició de tots els associats a la secretaria de l’AMPA.

Capítol 4. Serveis gestionats per l’AMPA

4.1. Activitats extraescolars.

L’AMPA Itaca, perseguint els fins reflectits en els punts d, e, f i g de l’article 2 dels estatuts, organitza activitats extraescolars de caràcter lúdic, com un complement a la formació a nivell personal dels nens i nenes i sempre dins el marc de l’escola i el seu projecte educatiu. En la mesura del possible, s’intenten mantenir sempre uns preus que facilitin l’accés de totes les famílies sòcies a les diferents activitats.

Els preus de les activitats extraescolars es fixen de forma conjunta entre la comissió corresponent i la comissió econòmica, amb el vist-i-plau de la Junta de l’AMPA, tenint en compte el cost i els nens inscrits, així com els criteris descrits anteriorment.

En general, hi pot haver activitats lleugerament deficitàries i d’altres que generin un cert romanent, però sempre tenint en compte que, en conjunt, les activitats extraescolars no suposin un cost pel global de l’AMPA.

Per inscriure’s a una activitat extraescolar caldrà avançar un mes de la quota. Aquesta quota es retornarà en cas que faltin places i el nen no pugui finalment fer l’activitat, però es perdrà en cas que el nen es doni de baixa abans de 3 mesos. Si no es dóna de baixa, la tercera quota es cobrirà amb els diners avançats a la preinscripció.

En el cas de famílies de l’escola no-sòcies de l’AMPA Itaca, podran accedir a les activitats extraescolars tot i que caldrà tenir en compte que:

 • No tindran preferència a l’hora de les inscripcions. Només podran apuntar-s’hi si queden places vacants després de les inscripcions de les famílies sòcies.

 • Pagaran unes quotes diferents a les dels socis. Segons els cas, aquestes quotes seran:

  • Per activitats extraescolars amb rebuts gestionats des de l’AMPA:
   La quota de l’activitat per a no-socis tindrà un increment del 100% sobre la corresponent quota per a socis de l’AMPA.
  • Per activitats extraescolars amb rebuts no gestionats des de l’AMPA:
   Es cobrarà una matrícula inicial de 50 € per poder accedir a l’activitat. La resta de quotes seran les mateixes que les quotes de soci i seran cobrades per l’entitat que organitza l’activitat.

4.2. Servei de menjador i servei de mainadera

Les famílies de l’escola no-sòcies de l’AMPA Itaca poden accedir al servei de mainadera i de menjador amb unes quotes diferents. En el servei de menjador es cobrarà el preu màxim establert pel Departament, tant en el cas d’usuaris habituals com esporàdics. Respecte al servei de mainadera, s’aplicarà un increment del 100% sobre el preu establert pels socis de l’AMPA. Apart, també hauran de pagar la part corresponent de les assegurances pertinents.

4.3. Altres activitats específiques

En el cas d’altres activitats específiques aprovades en el Pla Anual del Centre i gestionades econòmicament per l’AMPA, l’AMPA podrà establir les quotes corresponents per a les famílies no-sòcies.

Normativa de règim intern en format PDF